Condicions d'ús

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Maralsports SL, (en endavant, "Maralsports") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes (en endavant, els "Productes") a través de la botiga online del lloc web oficial de www.maralsports.com (en endavant, la "Botiga").


1. Condicions Generals

1.1 El present Avís Legal estableix les condicions generals d'ús (en endavant, "Condicions Generals") que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que MARALSPORTS pone a disposició dels Usuaris a través de la Botiga. D'aquesta manera, l'accés i ús de la Botiga suposen que l'Usuari del mateix accepta íntegrament i s'obliga a complir completament les Condicions Generals en vigor en cada moment. D'aquesta manera, l'Usuari està autoritzat a utilitzar la Botiga únicament de conformitat amb aquestes Condicions Generals, així com amb les instruccions, recomanacions o condicions particulars que se li indiqui en cada cas concret.

1.2 L'accés a la Botiga és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari.

1.3 Tot Usuari que accedeixi com a Usuari a la Botiga ha de tenir, com a mínim, 18 anys.

1.4 Maralsports es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís la Botiga i els seus continguts, incloses aquestes Condicions Generals, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la Botiga.

1.5 L'Usuari es compromet, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga per adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-la en qualsevol forma que pugui malmetre la imatge, els interessos i els drets de Maralsports o de tercers, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Maralsports, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi d'impedir, danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització per part dels Usuaris o el funcionament de la mateixa.

1.6 En el cas que incompleixi aquestes condicions generals o en Maralsports sospitem raonablement que les està incomplint, Maralsports es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés a la Botiga, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi. Així mateix, Maralsports es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través de la Botiga.


2. Productes i Preus

2.1 Maralsports es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Maralsports podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Maralsports es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

2.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts, però, l'Usuari ha de tenir en compte que les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als Productes, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la Botiga tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, no tenen caràcter exhaustiu. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en € (Euros) i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.


3. Forma de Pagament dels Productes

3.1 En el termini màxim d'1 dia laborable (quatre hores) des de la recepció de la comanda, Maralsports enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a Maralsports.

3.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

3.3 Maralsports arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada finalitzada la compra.

3.4 La confirmació de la comanda enviada per Maralsports no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Maralsports enviarà al costat del Producte la factura corresponent al mateix.

3.5 En el cas en què, per circumstàncies de força major, una Producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la compra, Maralsports s'informarà a l'Usuari per email de l'anul·lació total o, si s'escau, parcial de la comanda. L'anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l'exercici del dret de desistiment que correspon a l'Usuari de conformitat amb el que estableixen les presents Condicions Generals.


4. Dret de Desistiment

4.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Maralsports mitjançant el correu electrònic a la següent adreça info@maralsports.com i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec del CLIENT el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Maralsports indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que Maralsports li indiqui la forma de devolució.

4.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual Maralsports haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

4.3 No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

5. Devolució de Mercancia


Només s'acceptaran devolucions de mercaderia durant els 7 dies posteriors a la seva recepció i que hagin estat autoritzades per l'empresa Maralsports

En cas de devolució pel fet que el material no sigui del seu gust (talla, color, etc ..), a causa d'un error per part del client, aquest ha de remetre la mercaderia a ports pagats (pel client) a l'adreça que se li indiqui en l'autorització i es procedirà al retorn de la mercaderia assumint els nous costos d'enviament Maralsports.

Maralsports li reemplaçarà segons condicions de l'apartat termini d'expedició de comandes sense cap tipus de despesa addicional. En cap cas es procedirà a la devolució de l'import abonat pel client, sinó que es procedirà a realitzar un abonament vàlid per a properes compres. En cas d'error en l'enviament per part de Maralsports, aquest ho recollirà i reenviarà el producte correcte sense cap cost addicional per al client.

6. Producte defectuós

El procés per una reclamació de producte defectuós és:

Enviar foto del producte defectuós a info@maralsports.com
Indicar el defecte del producte.
Indicar el nombre i data de la comanda (requisit indispensable).
Nom i telèfon de contacte.
En el cas que Maralsports ho cregui procedent, se li recollirà el producte al seu domicili sense cost addicional per al client. En aquest cas Maralsports es posarà en contacte amb el client per indicar-li com es procedirà.

En el cas de devolució per material defectuós causa d'una fallada de fabricació Maralsports reemplaçarà el material per un de nou o per un altre de la mateixa categoria. En cap cas es procedirà a la devolució de l'import abonat pel client, sinó que s'emetrà un abonament vàlid per a properes compres.

En el cas de devolució per material defectuós causa d'un defecte d'ús Maralsports informarà al client del motiu pel qual no procedeix a la reclamació, per escrit i remetent de nou el producte defectuós a càrrec del client (en el cas que es hagi realitzat la recollida) .Si no accepta el pagament de l'enviament, no es tornarà a enviar el producte.


7. Servei d'Atenció al Client

7.1 Per a qualsevol incidència o reclamació, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a info@maralsports.com

8. Servei de Lliurament a Domicili

8.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori d'Espanya, per la qual cosa el servei de lliurament només estarà disponible per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a la direcció de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini estimat de lliurament de 3-4 dies.

8.2 El servei de lliurament de Maralsports, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en adreces no permanents.

8.3 Maralsports cobrarà les despeses d'enviament que corresponguin a cada comanda, en funció del seu pes i lloc de lliurament i en base a les tarifes disponibles a la pròpia pàgina web.


9. Propietat Intel·lectual i Industrial

9.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, la disposició dels continguts de la Botiga (dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la Botiga (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Maralsports o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en la Botiga (marques i noms comercials) els mateixos són propietat de Maralsports.

9.2 Les Condicions Generals de cap manera atribueixen a l'Usuari respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

9.3 A aquest efecte, mitjançant les presents Condicions Generals, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, modificació, desacoblar, la realització d'enginyeria inversa, distribució, lloguer, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització de la Botiga, els seus continguts i / o els signes distintius de Maralsports. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

9.4 L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per Maralsports o per tercers en la Botiga.

10 Limitació de Responsabilitat

10.1 L'Usuari reconeix i accepta que l'ús de la Botiga es realitza en tot moment sota el seu exclusiu risc i responsabilitat, de manera que Maralsports no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se de la Botiga. A aquest efecte, Maralsports únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui patir per l'ús de la Botiga, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

10.2 Maralsports no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.

10.3 Maralsports tampoc serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Botiga durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés a la Botiga requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de Maralsports (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Maralsports.


11. Protecció de Dades:

11.1 En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l'informem que les dades que ens faciliti mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions i / o consultes realitzades, seran incorporades a un fitxer titularitat de Maralsports, per al seu tractament per aquesta companyia amb l'exclusiva finalitat de desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi, així com qualsevol altre servei necessari o connex a la compra a través de la Botiga.

11.2 Totes les dades que li sol·licitem són obligatoris, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat que puguem gestionar la seva compra o prestar-li els serveis sol·licitats. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, l'Usuari manifesta que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes, actuals i veraces.

11.3 Llevat que ens indiqui el contrari durant el procés de registre, l'Usuari consent expressament que les seves dades puguin ser tractades per Maralsports per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis, així com de terceres empreses vinculades a Maralsports, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, així com que les seves dades siguin tractades per a realitzar segmentacions i / o elaborar perfils amb idèntica finalitat.

11.4 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Maralsports, a l'adreça anteriorment assenyalada, o mitjançant correu electrònic dirigit a info@maralsports.com, acompanyant en tot cas una còpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.


12. Contrasenyes:

12.1 MARALSPORTS facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal en la Botiga. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà de la Botiga. L'Usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació de les mateixes. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a la Botiga podrà ser modificada en tot moment per l'Usuari. L'Usuari es compromet a notificar a MARALSPORTS de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.


13. Cookies:

13.1 Maralsports utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

13.2 Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

14 Generalitats

14.1 L'ús de la Botiga està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola. En el cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.